Spring til indhold

Injurier

Injurier er, hvis man offentliggør eller fremsætter fornærmende eller æreskrænkende eller nedsættende udsagn om andre f.eks. på de sociale medier som Facebook m.fl.

Hvis du udsættes for injurierende udsagn, har du mulighed for at gå til domstolene og få disse udsagn dømt ulovlige.

Hvis den, der fremsætter udsagnene, dømmes for fremsættelse af injurierende udsagn, kan du kræve erstatning for tort af vedkommende. Vedkommende kan underkastes strafforfølgelse, og idømmes dagbøder eller fængsel. Derudover er der mulighed for at få offentliggjort tekst på tilsvarende måde, som de udsagn, der er fremsat mod dig. Offentliggørelse indbærer, at ulovlige urigtige/usande udsagn skal berigtiges i samme medie. Endelig er der mulighed for at få mortificeret (det betyder slettet) de udsagn, som er fremkommet på de medier, hvor de foreligger.

Straffelovens §§ 267 og 268

Først og fremmest er der straffelovens §§ 267 og 268. 267 omhandler injurier. Det betyder, at den ene virksomhed krænker den anden virksomheds ære. Straffen for dette er i praksis lille og den eventuelle godtgørelse ligeså. En person vil blive straffet med bøde eller fængsel i op til 4 måneder, mens et selskab som juridisk person vil blive pålagt en bøde. 268 omhandler bagvaskelse og er mere seriøst. Her går strafferommen op til 2 års fængsel og bøden vil i praksis være større. Bagvaskelse forudsætter, at den tilsvinende konkurrent godt ved, det han siger ikke er sandt – men fortsætter uagtet. Straffeloven er en seriøs lov at sigte mod ens konkurrenter. Er der tale om en enkeltmandsvirksomhed vil en dom blive sendt på straffeattesten, mens bøderne nemt ryger op i to-cifrede beløb for et selskab. Du har mulighed for både at føre en retssag og politianmelde din konkurrent. Retssagen skal være for at få erstatning eller godtgørelse.

Markedsføringsloven

Udover straffeloven vil markedsføringsloven ofte blive bragt i spil. Her er det især paragrafferne 1, 3 og 5, der er relevante. 1 omhandler god markedsføringsskik og er meget bred. 3 omhandler vildledende og fejlagtige oplysninger i markedsføringen. Og endeligt handler 5 om sammenlignende reklame. I forhold til markedsføringsloven vil metoden være at lægge en sag an for at få enten erstatning eller godtgørelse. Erstatning forudsætter, at et tab kan bevises (og at indtægten ikke blot er blevet flyttet), mens godtgørelse kan gives uanset et konkret tab ikke kan bevises.

GDPR

Datatilsynet varsler bøder i millionklassen for overtrædelse af GDPR-forpligtelser i ny vejledning. Virksomheder, der bruger cookies og behandler personoplysninger om hjemmesidebesøgende, bør være ekstra opmærksomme på, om de overholder gældende regler.

Virksomheder, der anvender cookies og derigennem behandler personoplysninger om hjemmesidebesøgende, har efter databeskyttelsesforordningen en række forskellige forpligtelser.  Virksomhederne skal f.eks. give hjemmesidebesøgende forskellige oplysninger, før der sættes cookies og behandles personoplysninger om vedkommende, ligesom virksomhederne skal sikre sig, at behandlingen er lovlig, f.eks. ved at der indhentes et gyldigt samtykke til behandlingen.

Overtrædelse af disse forpligtelser vil i mange tilfælde falde ind under den nye vejlednings bødekategori 5.